Thai International Hospital

แผนกรังสีวินิจฉัย

  • เอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray)
  • ตรวจพิเศษทางรังสี (Special X-ray)
  • เอกซเรย์เต้านมและการตรวจเตั้นมด้วยอัลตร้าชาวศ์
  • (Mammogram and Ultrasound)
  • การตรวงด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (UItrasound)